Pamiętacie o aukcji charytatywnej podczas Okruchów Życia? 
Emotikon wink
Poniżej przedstawiamy Wam regulamin;)

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
organizowanej 8 lutego 2016 roku przez Pomorską Jednostkę TowarzystwaPomocy
Głuchoniewidomym

w ramach Zbiórki publicznej Nr 2015/3526/OR "Pomorze dla osób głuchoniewidomych”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Pomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk; siedziba Centrali: ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, KRS: 0000 109 895, NIP: 525 15 70 654, Regon: 010 597 987.
2. Przedmiotem aukcji są darowizny materialne przekazane na ten cel przez Darczyńców. 
3. Darczyńca przekazuje darowiznę materialną z przeznaczeniem na aukcję bez określonej ceny wywoławczej.
4. Stowarzyszenie nie staje się właścicielem powierzonych przedmiotów podarowanych przez Darczyńców z przeznaczeniem na aukcję.
5. Właścicielem podarowanych przedmiotów do momentu wydania podmiotom, które wygrały licytację, pozostaje Darczyńca.
6. Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z licytacji na cele statutowe TPG.
7. Czas i miejsce trwania wystawy i aukcji: 8.02.2016r godz.18.00-20.00 Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1,Gdańsk.
8. Organizator dopuszcza kontynuowanie aukcji w innym terminie i formach, w tym z wykorzystaniem systemów elektronicznych.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas aukcji. 
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. 
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

III. PRZEBIEG AUKCJI
1. Aukcja zostanie przeprowadzona w trakcie przerwy w musicalu Okruchy Życia w Filharmonii Bałtyckiej, ul.Ołowianka 1,Gdańsk
2. Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), którą ogłosi prowadzący licytację. 
3. Następnie Uczestnicy ustnie zgłaszają swoje oferty cenowe – przebicia. 
4. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji. 
5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej. 
6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana. Oferta staje się wiążąca z chwilą udzielenia przebicia
7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą. 
8. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę, a jego oferta cenowa została skutecznie przybita - trzykrotnie powtórzona przez prowadzącego licytację.
9. W trosce Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
10. Odbiór towaru nastąpi bezpośrednio przez Nabywcę , po wpłaceniu zlicytowanej kwoty za pokwitowaniem .

IV. ZAPŁATA CENY NABYCIA I WYDANIE WYLICYTOWANEGO PRZEDMIOTU
1.Uczestnik który wylicytował najwyższą kwotę, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia: - gotówką, bezpośrednio po zakończeniu Aukcji, - lub w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji, na wskazany rachunek bankowy Pomorskiej Jednostki Wojewódzkiej : 
38 1560 0013 2000 1706 5129 9501
Nazwa odbiorcy: TPG
Tytułem : Aukcja charytatywna 08.02.2016r + przedmiot licytacji
2. Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi: 
- po uiszczeniu należności w miejscu licytacji, 
- lub po przedstawieniu dowodu wpłaty, w Pomorskiej Jednostce TPG, ul.Bażyńskiego 32, Gdańsk 80-809

3. Przedmioty nie odebrane do dnia 09.03.2016r. pozostaną do dyspozycji Organizatorów.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem. 
2. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn
3. Podsumowanie aukcji zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej: 
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu
5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Stron.

Uczestnik:                                                                  Organizator aukcji:
Odbiorcy: 158 986 256
Komentarze
Pomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
ZAPRASZAMY :)