poniedziałek, 15 października 2012

Komunikat dotyczący sytuacji TPG

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów o wprowadzeniu stanu kryzysowego (z 1 czerwca br.) oraz o częściowym zażegnaniu kryzysu (z 29 sierpnia br.) – przekazujemy kolejną informację na temat aktualnej sytuacji TPG.

Sytuacja nadal jest trudna, istnieją wciąż poważne zagrożenia, w dalszym ciągu Zarząd musi skupiać się na kluczowych kwestiach związanych z zarządzaniem organizacją i wyprowadzaniem jej z kryzysu organizacyjnego oraz finansowego. Z tych względów, jak również wobec braku pewności, jak dalej rozwinie się sytuacja, Zarząd nie zdecydował się na całkowite odwołanie stanu kryzysowego, a jedynie na jego zawieszenie.

Jednocześnie jednak pojawiło się wiele pozytywnych przesłanek uzasadniających ostrożny optymizm co do przyszłości TPG, a nade wszystko – odnośnie realizacji naszego podstawowego statutowego celu, jakim jest wspieranie i wspomaganie osób głuchoniewidomych, których dobro jest dla Towarzystwa sprawą nadrzędną.

Przede wszystkim, w efekcie umów podpisanych w sierpniu z PFRON, we wrześniu na koncie TPG pojawiły się pieniądze przekazane przez Fundusz na realizację trzech dużych projektów, a mianowicie:
  • Na kontynuację zadania pod nazwą „Aktywny rozwój osób głuchoniewidomych”, w ramach którego finansowane są działania prowadzone przez jednostki regionalne – spotkania klubowe, wycieczki, wsparcie tłumaczy-przewodników, a także niektóre działania ogólnopolskie (np. warsztaty w Łucznicy, spotkania młodych itp.). 
  • Na rozpoczęcie realizacji zadania pod nazwą „Rehabilitacja drogą do samodzielności i niezależności”, w ramach którego finansowane są i będą w latach 2012-2015 ogólnopolskie warsztaty i szkolenia o zróżnicowanym profilu (warsztaty rzeźbiarskie, komputerowe, rehabilitacyjne (te ostatnie zarówno dla dorosłych jak i dzieci), a także rehabilitacja indywidualna w miejscu zamieszkania osób głuchoniewidomych, dzieci oraz osób dorosłych. 
  • Na zadanie pod nazwą „Życie co dzień dłońmi i słowem kreślone”, w ramach którego wydawany jest kwartalnik „Dłonie i Słowo” wraz z wkładką „Usłyszmy i zobaczmy”. 
Pod wodzą dyrektorki biura, Moniki Skowrońskiej, prowadzone są przez pracowników biura bardzo intensywne działania służące efektywnej i formalnie poprawnej realizacji tych projektów – powstają i wdrażane są niezbędne procedury, opracowywane są szczegółowe scenariusze realizacji poszczególnych działań oraz wzory odpowiednich dokumentów opisujących te działania, prowadzone są także konkretne działania objęte projektami (tj. przygotowywane są i ukazują się kolejne numery „Dłoni i Słowa”, odbyły się już warsztaty w Łucznicy, niebawem odbędą się warsztaty rzeźbiarskie w Orońsku, świadczone są usługi tłumaczy-przewodników, odbywają się zajęcia w klubach, organizowane są wycieczki).

Intensywnie i z dużym zaangażowaniem pracują i współpracują z „centralą” (przy wszystkich wymienionych wyżej działaniach) pełnomocnicy kierujący jednostkami regionalnymi (na przełomie sierpnia i września spotkali się oni w Łucznicy z niektórymi pracownikami biura oraz przedstawicielami Zarządu).

Równolegle, wytyczonym wcześniej torem, przebiega realizacja projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – „Weź sprawy w swoje ręce.” (mówimy o nim często skrótowo „projekt POKL”). Co prawda również tu w ostatnich tygodniach nie brakowało trudności, ale dzięki intensywnym kontaktom i rozmowom z kierownictwem projektu po stronie Lidera – czyli PFRON oraz na poziomie Komitetu Sterującego udało się niektóre z zaistniałych problemów rozwiązać. Podjęte też zostały (m.in. w wyniku próśb wielu beneficjentów, kierowanych zarówno do TPG, jak i do PFRON), starania a przedłużenie na rok 2013 realizacji tego sztandarowego projektu (w myśl wcześniej podpisanej umowy, powinien się on zakończyć z dniem 31 grudnia br.).

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest konsolidacja pracowników biura – tych, którzy realizują projekt POKL oraz tych, którzy realizują pozostałe projekty i inne działania TPG (pozaprojektowe). Ma miejsce transfer dobrych praktyk wypracowanych w projekcie POKL i ich implementacja do innych projektów. Służy to porządkowaniu działania całej organizacji.

Pracownicy biura oraz członkowie Zarządu uczestniczą też w wielu działaniach nie ujętych w projektach, ważnych jednak z punktu widzenia tworzenia warunków do normalnego funkcjonowania osób głuchoniewidomych w Polsce – np. przy wdrażaniu ratyfikowanej wreszcie przez Polskę „Międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych”, wdrażania „Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się”, biorą udział w pracach Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Koalicji Osób z Niepełnosprawnością, uczestniczą w ważnych konferencjach i seminariach, podczas których przeważnie zabierają głos, mówiąc o problemach naszego środowiska, postulując m.in. wprowadzenie określonych rozwiązań prawnych.

Tak więc jest wiele przesłanek wskazujących na to, że być może najtrudniejszy moment mamy już za sobą, jest wielka determinacja i zaangażowanie w to, aby skutki tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się TPG, nie były odczuwalne dla beneficjentów Towarzystwa (osób głuchoniewidomych) i autentycznie dużo dobrego w tej dziedzinie się dzieje – o czym było powyżej. Zagrożenia dla funkcjonowania TPG wciąż jednak istnieją i musimy ich być świadomi.

Realizując wolę uczestników VIII Walnego Zebrania TPG, z 3 grudnia ub. r. Zarząd TPG postanowił zwołać kolejne, Walne Zebranie członków w dniach 9-11 listopada br. Odbędzie się ono w ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica. Będzie to okazja do wysłuchania sprawozdania za ten rok działalności zarządu, przeanalizowania aktualnej sytuacji organizacji, do dokonania koniecznych zmian w statucie, a także do wypracowania planów dalszego działania.